Политика за Поверителност

Основната  мисия на Yox е да помогне на търсещите работа да си намерят лесно мечтаната работа, която отговаря и на техните ценности. 

За да изпълни мисията си, Yox цели увеличаване на прозрачността и информираността за работното място чрез събиране на публична информация за работодателите, включително актуални работни позиции и информация от служители.

Последна актуализация: 24 март 2023г.

Моля, имайте предвид, че Yox e собственост на Global Jobs Network LTD. Тази Политика за поверителност описва по изчерпателен начин как Yox използва вашите данни. 

Въведение

Yox цени доверието, което ни гласуват нашите потребители и клиенти, когато ни предоставят достъп до личните си данни. Тази Политика за поверителност описва как работим, за да поддържаме това доверие и да защитаваме тази информация.

Нашата Политика за поверителност описва подробно как събираме, обработваме, използваме и разкриваме личните и неличните данни, които събираме от и за вас, когато осъществявате достъп или използвате нашия онлайн и/или мобилен уебсайт, получавате нашите електронни съобщения чрез имейл, или взаимодействате с нас чрез телефон или лично, или, когато е разрешено от приложимото законодателство и в съответствие с тази Политика за поверителност, които получаваме от публично достъпни източници или източници на трети страни.

Кой е отговорен за вашата информация

Този раздел обяснява кога Yox е администратор или обработващ вашата лична информация и кой субект е отговорен за вашите лични данни. 

За търсещи работа:

  • При използването на определени функционалности, като например кандидатстване за работа, ние сме администратор и обработващ вашите материали за кандидатстване, изпратени чрез Yox. Тези данни се обработват от Работодателя, при когото кандидатствате. Като администрираща страна, ние съхраняваме данни, докато вие не ни кажете да ги изтрием или докато не приключи изпълнението на целта, с която са били предоставени. Ние можем да изпратим вашата кандидатура до работодател, който е регистриран като юридическо лице. Всеки работодател има отговорност да осигури, че личните данни на кандидатите за работа се обработват според изискванията на GDPR и в съответствие с политиката за поверителност на работодателя и да осигурява защита на вашите права като на субекти на данни. 
  • Yox може да използва трети легитимни и проверени източници и онлайн инструменти, които спазват принципите на GDPR за да изпрати вашата кандидатура до съответния адресат – работодател, след вашето изрично съгласие. Тези инструменти са също обработващи лични данни и отговорността на Yox е да осигури използването на проверени инструменти, предстовени от контролиращи субекти, които обективизират спазването на принципите на GDPR съгласно техните политики на обработка на личните данни.
  • Yox е администратор на цялата друга информация, която предоставяте в процеса на използване на функционалностите на Yox.

За работодатели:

  • За определена обработка Yox може да бъде обработващ лични данни, например когато използвате функционалността за изпращане на покана към служители, които да оставят отзив за вас. Като обработващ, ние съхраняваме данни, докато администраторът ни каже да ги изтрием.
  • Yox е администратор на цялата друга информация, която предоставяте в процеса на използване на нашия сайт и неговите функционалности. 

Контролиращият субект на Yox, отговорен за вашата информация е Global Jobs Network Ltd.

Важни дефиниции

Търсещ работаЛице, което търси свободни места за работа, услуги или информация за работодател.
РаботодателЛица и/или организации (юридически лица), които публично са обявили свободни работни места или търсещи информация, свързана с наемане или човешки ресурси, търсещи работа или търсещи предоставяне на информация относно свободни работни места, от тяхно име или от чуждо име, включително, но не само, агенции за набиране на персонал.
Лични данниВсяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, като информация за устройство или IP адрес и др.
Данни за специална категория Информация и данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в работодателски организации, както и генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. 
Нелични данниВсяка информация, която не е свързана с идентифициране пряко или косвено на конкретно лице, напр. данни, свързани с юридически лица и данни, които съгласно нормативната уредба са публична информация. 
Вашата информацияЛични и нелични данни, които се отнасят до вас
АдминистраторСубектът, който решава как и защо вашите данни се обработват
Обработващ лични данниСубект, който обработва данни по определен начин, по указание на администратор
YoxЮридическото лице, управляващо платформата Yox
Обяви за работаПублично обявени работни места и публикувани в Yox или публикувани в Yox отворени работни позиции.
Профил YoxЦялата информация за кандидатстване и контакт, съхранявана във вашия акаунт на търсещ работа в Yox, включително информация за автобиография, резултати от оценяване и отговори на въпроси за проверка.
АвтобиографияАвтобиография на Yox или автобиография, която качвате сами

Обхватът на Политиката за поверителност на Yox

Тази Политика за поверителност обхваща данни, които събираме чрез сайта, директно от субекти на данни или които получаваме от трети страни. В случаите, когато последвате връзка към уебсайт на трета страна, вие вече не сте обхванати от нашата Политика за поверителност и всяка дейност по събиране или обработка на данни, която се извършва на този уебсайт, ще се управлява от собствената политика за поверителност на този уебсайт. 

Сайтът е забранен за използване от лица под 16 години или приложимата минимална възраст, предвидена в местните закони. Във всички юрисдикции извън ЕИП, ако сте под пълнолетие във вашата юрисдикция, трябва да използвате сайта под надзора на вашия родител, законен настойник или отговорен възрастен.

Събиране и използване на данни

Yox използва различни видове информация, за да ви предостави услугите, продуктите и функциите на нашите сайтове. Личните данни, които събираме и обработваме, могат да варират в зависимост от това как използвате нашия сайт.

Ако са необходими Лични данни, за да Ви предоставим определени услуги или функции на Yox, това ще бъде посочено в момента на събиране. Ако се изискват лични данни и решите да не ги предоставите, тогава конкретната функция или услуга може да не е достъпна за вас.

Информация, която Yox събира

В съответствие с приложимите закони за защита на данните в страните от Европейското Икономическо Пространство, администраторите трябва да имат правно основание за обработка на информация. Това означава, че разчитаме на различни правни основания, за да администрираме и обработваме вашата информация, в зависимост от целта на обработката, посочена в тази Политика за поверителност. 

Пълните подробности за видовете лични данни, които събираме от вас, целта на обработването им, нашите операции по обработване и подробности за правните основания, на които разчитаме за GDPR, са описани по-долу. 

Запазване на вашата информация

Когато Yox действа като администратор на вашите лични данни, ние съхраняваме такива данни, докато вече не са необходими за изпълнение на целта, за която се използват, както се изисква от приложимите закони, или докато не поискате да ги изтрием. 

Информация за това колко дълго съхраняваме вашата информация за всяка цел е посочена в следващия раздел. При определянето на тези подходящи периоди на съхранение, ние вземаме предвид целите, за които обработваме Лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства. Ние също така вземаме предвид степента, естеството и чувствителността на Личните данни и нашите законови задължения по отношение на данните. Когато е възможно, Yox анонимизира или обобщава Личните данни, така че те повече да не могат да бъдат свързани с или да идентифицират потребител, в който случай Yox може допълнително да обработва информацията.  

Когато Yox действа като обработващ Вашите лични данни, ние съхраняваме такива данни, докато не бъдем инструктирани да ги изтрием от Администратора.

Лични данни, които събираме от всички потребители:

КАКВО СЪБИРАМЕКАК ГО ИЗПОЛЗВАМЕЗАЩО ГО ОБРАБОТВАМЕПРАВНО ОСНОВАНИЕПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ 
Данни за управление на профила – включително идентификационни данни за вход, разрешения и свързани действия с профила (като например кога е създаден профилът ви, когато влизате, добавяте информация, заявявате услуга и всякакви промени в профила). Ние събираме, анализираме, обработваме и съхраняваме данните за управление на вашия профил.  За създаване и поддържане на профил по ваше указание.Данните за управление на профила се обработват като част от изпълнението на договор. Срок на действие на профила или според приложимите законови изисквания (например: в случаи на правни задължения в резултат на измама)
Данни за дейността – зони от сайта, които посещавате, където щраквате, превъртате, задържате курсора на мишката върху или по друг начин взаимодействате със сайта и кога и за колко време е извършена дейността.Ние събираме, анализираме, обработваме и съхраняваме данни за дейността, включително чрез автоматизирани средства, и в някои случаи записваме в реално време.
За работодателите това може също да включва действия, предприети по отношение на обява за работа или на автобиографията или други документи на търсещия работа.
За предотвратяване на измами.
За да подобрим услугите на нашия сайт.
Ние разчитаме на законните си интереси да разберем как потребителите взаимодействат и използват нашия сайт; и поддържане на безопасността и сигурността на нашия сайт.
Данните за дейността се наблюдават, за да се предотврати злонамерено, измамно или спам на нашите сайтове като част от изпълнението на договор . 
Съществуване на профила
Комуникационни данни – взаимодействия в Yox чрез услуги за съобщения на трети страни, приложения и уебсайтове като, Whatsapp, Viber или чрез имейл – съобщение чрез електронна поща или телефон.
Моля, имайте предвид, че отношенията ви с услуги на трети страни (като тези с АБВ, Gmail, Facebook, LinkedIn, Google или Whatsapp) или всеки друг уебсайт на трети страни се уреждат единствено от вашето споразумение с операторите на трети страни на тези платформи.
Ние събираме, анализираме, обработваме, профилираме, включително чрез автоматизирани средства, и съхраняваме вашите комуникационни данни.  За по-лесно кандидатстване за работа и за улесняване на процеса, в който работодателите получават и/или търсят кандидати за работа. 
За да изпратим на търсещите работа подходящи предложения за работа и приложения до работодателите.
За да може да ви изпращаме подходящи маркетингови имейли. 
Ние разчитаме на законните си интереси да предоставяме валидна и подходяща услуга на нашите потребители. Предоставяме отказ, за ​​да можете да възразите и да се откажете от маркетингови съобщения.
При ограничените обстоятелства, когато ви се обаждаме и когато разговорът се записва, можем да разчитаме допълнително на вашето съгласие .
Съществуване на профила
Информация за контакт – име, телефонен номер, имейл и адресНие събираме, обработваме и съхраняваме вашата контактна информация.За да ви изпращаме маркетингови и транзакционни имейли и да ви изпращаме напомняния.
За създаване на профил по ваше указание.
За да може да ви предоставим възможност за лесно и сигурно влизане във вашия профил чрез OTP автентификация (еднократен код за достъп)
За по-ефективно предлагане на работа по избран от вас филтер, като локация.
Транзакционните имейли се изпращат като част от изпълнението на договор .
При създаването на акаунт маркетинговите имейли се изпращат въз основа на законния интерес за популяризиране и подобряване на нашите услуги.
Имейлите за работа, изпратени до вашия имейл, се основават на съгласие. 
Създаването на профил се извършва на база изпълнение на договор .
Съществуване на профила
Информация за устройството – IP адрес/ID на устройството, потребителски агент. Ние събираме името, което сте свързали с вашето устройство, типа на устройството, телефонния номер, държавата и всяка друга информация, която решите да предоставите. Ние събираме, обработваме и съхраняваме информацията за вашето устройство. За предотвратяване на измами.
За да подобрим услугите си За администриране на вашия профил и за да ви помогнем да намерите по-подходящи обяви за работа и на база избрани от вас филтри 
Ние разчитаме на законните си интереси да поддържаме нашия сайт безопасен и защитен и да предоставяме валидна и подходяща услуга на нашите потребители.Съществуване на профила 
Обратна връзка и данни за удовлетвореността на потребителите – включително оценки и обратна връзка с обикновен текст за това как можем да подобрим нашите услуги. Ние обработваме, наблюдаваме, преглеждаме, съхраняваме и анализираме такова съдържание, включително чрез автоматизирани средства.За подобряване на нашите сайтове и услуги. Ние разчитаме на нашия законен интерес да оперираме, управляваме и подобряваме нашите сайтове и услуги.Съществуване на профила 

Информация, която събираме за търсещите работа:

КАКВО СЪБИРАМЕКАК ГО ИЗПОЛЗВАМЕЗАЩО ГО ОБРАБОТВАМЕПРАВНО ОСНОВАНИЕПЕРИОД СЪХРАНЕНИЕ 
Данни за кандидатстване – вашата автобиография и други материали, споделени, когато кандидатствате за работа чрез Yox, вашите активности във връзка с тази кандидатура. Ние обработваме и съхраняваме вашите данни за кандидатстване.За да улесним вашето кандидатстване по обява за работа.Изпълнение на договор , тъй като тези данни са от съществено значение, за да ви помогнат да намерите работаСъществуване на профила  
Демографски данни – възраст, пол и снимкаНие събираме, обработваме и съхраняваме такива данни като част от регистрацията на профил и неговата поддръжка.
Предоставянето на тази информация е изцяло доброволно и няма да се използва при определяне на вашата кандидатура за работа. 
За да оценим справедливостта на процеса по наемане.
Да помогне на работодателите да наемат по-всеобхватно. 
Ние събираме тези данни само с вашето съгласиеСрок на действие на профила или докато решите да премахнете тези данни (където е приложимо)
Данни за разпореждане – информация за статуса на Вашата кандидатура за работа и взетите решения от РаботодателяНие събираме, съхраняваме, обработваме и анализираме тази информация.За по-добро разбиране на ефективността на нашия сайт и неговите характеристики.Ние разчитаме на нашия законен интерес да работим , управляваме и подобряваме нашия сайт.
В зависимост от приложимото право, може да разчитаме на вашето съгласие .
Съществуване на профила 
Данни от профила – включително вашата автобиография, снимка (където е приложимо), предпочитания, кога сте онлайн или наскоро активни в Yox, информация за квалификации и оценки и всякакви други данни, включени във вашия профил.Ние събираме, съхраняваме, обработваме и анализираме данните от вашия профил.За да ви помогне да намерите по-подходящи обяви за работа.
Да ви изпращаме покани за кандидатстване за определени работни места.
За да покажете кога сте онлайн или наскоро активни в Yox. 
Изпълнение на договор , тъй като тези данни са от съществено значение, за да ви помогнат да намерите работа. Срок на действие на акаунта или докато не премахнете информацията от потребителския си профил
Данни за автобиографията (публични с възможност за търсене) – Имате избор дали автобиографията ви може да се търси или не. Ако запазите възможността за търсене в автобиографията си, работодателите ще могат да търсят и преглеждат автобиографията ви и ще бъде генериран публичен URL адрес. 
Данните за автобиографията включват вашата трудова история, история на образованието, сертификати, лицензи, патенти, обобщена информация и всякакви други данни, които предоставяте във вашата автобиография с възможност за търсене.
Ние събираме, съхраняваме, обработваме, профилираме и анализираме вашите данни за автобиография с възможност за търсене, както и ги предоставяме на трети страни за преглед.За да позволите на работодателите да ви поканят да кандидатствате за техните работни места.
Изпълнение на договор , тъй като тези данни са от съществено значение, за да ви помогнат да намерите работа . 
Ние разчитаме на нашия законен интерес за аналитични цели при предоставянето на ценна и подходяща услуга на търсещия работа. 
Можете да промените видимостта на автобиографията си по всяко време чрез достъп до настройките на вашия акаунт. 
Срок на действие на профила или докато не премахнете автобиографията си
Данни за автобиографията (не публични без възможност за търсене) – само вие и всички трети страни, с които сте съгласни да споделяте автобиографията сиНие събираме, съхраняваме, обработваме, профилираме и анализираме вашите данни. Ние споделяме вашите данни за автобиография, само с работодатели по ваше указание, когато кандидатствате за работа.За да ви помогне да намерите по-подходящи обяви за работа.Изпълнение на договор , тъй като тези данни са от съществено значение, за да ви помогнат да намерите работа . 
Ние разчитаме на нашия законен интерес за аналитични цели при предоставянето на ценна и подходяща услуга на търсещия работа. 
Срок на действие на профила или докато не премахнете автобиографията си

Лични данни, които събираме от Работодатели:

КАКВО СЪБИРАМЕКАК ГО ИЗПОЛЗВАМЕЗАЩО ГО ОБРАБОТВАМЕПРАВНО ОСНОВАНИЕПЕРИОД ЗАДЪРЖАНЕ 
Бизнес информация – документация за проверка на вашия бизнес, данни за контакт на служителите, данни от фактури за публични услуги, като данни от сметка за ток, вода или друг вид публична услуга.Ние събираме, обработваме, съхраняваме и анализираме такива данни, за да проверим дали работодателите на нашия сайт са законни. Тази информация ще се използва само за вътрешни цели, при поискване от страна на правоприлагащите органи или съдебно разпореждане.За предотвратяване на измами и спам и за защита на търсещите работа.Ние разчитаме на нашия законен интерес за откриване и предотвратяване на измамни дейности на нашите сайтове. Когато от нас се изисква да спазваме законово задължение. За данни, предоставени за целите на проверката, ние изтриваме такава информация, след като вашият акаунт бъде потвърден. За информация, използвана за фактуриране, ние запазваме в съответствие със законовите изисквания.
Бизнес информация за вашия бизнес и физическото му местоположениеи данни за контакт. Например, това може да включва единен идентификационен код на работодателя (ЕИК), всички публични данни за юридическото лице и неговите законови представители, включително управители, представляващи и съдружници от момента, в който дружеството е официално регистрирано. Адрес, публично обявен имейл, телефон, уебсайт, лого, публично публикувани от името на работодателя снимки или друга информация пряко свързана с работния процес.Ние събираме, обработваме, съхраняваме и публикуваме публично такива данни, за да може търсещите работа да имат прозрачна информация за работодателите и да могат да вземат обективно решения, базирани на информираност за това къде да кандидатстват и къде не. За да може търсещите работа да разполагат с обективна информация преди да вземат решение дали да кандидатстват по обява за работа.
За да може нашия сайт да предотвратява измами от лица, които пускат обяви за работа без правно основание, например без регистрирано юридическо лице.
За предотвратяване на измами и спам и за защита на търсещите работа.
Ние разчитаме на нашия законен интерес за предоставяне на необходимата информация, както и за  предотвратяване  на измамни дейности на нашия сайт. 
Ние разчитаме и на нашето законово право да събираме, обработваме и предоставяме публично налична информация, налична в публични регистри или държавни официални публични регистри, особено когато това цели увеличаването на прозрачността и информираността.
Без ограничение

Лични данни, които събираме от непотребители на нашите сайтове:

КАКВО СЪБИРАМЕКАК ГО ИЗПОЛЗВАМЕЗАЩО ГО ОБРАБОТВАМЕПРАВНО ОСНОВАНИЕПЕРИОД НА ЗАДЪРЖАНЕ 
Информация за профила – закупуваме автобиографии и друга информация за профила, включително информация за работодатели от трети страни, когато това е разрешено от приложимото законодателство и в съответствие с тази Политика за поверителностПри определени обстоятелства ние съхраняваме и анализираме такива данни, за да идентифицираме потенциални клиенти и да изпращаме маркетингови материали, когато това е разрешено от закона. 
Когато при нас има информация, включително обяви за работа за бизнес организация – работодател, който няма профил в Yox, то ние използваме данните, които са публични за работодателя, като например данни за контакт, за да го информираме за желанието на търсещ работа да кандидатства по негова обява за работа.
За достигане до аудитория, която не е запозната с Yox.
За достигане до работодател, който няма профил в Yox, за който има кандидат за работа чрез Yox.
Ние разчитаме на нашия законен интерес да предоставяме ценна и подходяща услуга на потребителите на нашия сайт.
Ние обработваме тези данни, за да изпълним договора си нашите потребители.
Ние съхраняваме тази информация, докато не бъдем инструктирани да ги изтрием от субекта на данните или докато вече не са необходими за изпълнение на целта, за която се използва
Ние съхраняваме тази информация, докато тя е публична и обявена официално от работодателя чрез неговия уебсайт или публичен регистър или легитимен уебсайт.

Всички Лични данни, които Yox получава от други източници на трети страни, ще бъдат обработвани от Yox в съответствие с тази Политика за поверителност и всички приложими закони.

Допълнителни цели и разкриване на информация

— Възобновете данни 

Чрез създаване на автобиография с възможност за търсене чрез Сайта или качване на файл с автобиография на Сайта, вие изисквате и упълномощавате Yox да предостави вашата автобиография на трети страни, в съответствие с нашите Условия. Когато създадете профил в Yox, автобиографията ви е настроена да може да се търси по подразбиране. Това означава, че данните от профила и автобиографията (с възможност за търсене), освен ако не е посочено друго на Сайта, могат да бъдат достъпни за трети страни, като например Работодатели. 

Моля, имайте предвид, че работодателите и представителите на работодателя, които имат достъп до данните ви за автобиография, докато са настроени на видимост за търсене, или към които кандидатствате с автобиографията си, която не може да се търси, могат да изберат да споделят автобиографията ви с други страни. Yox не носи отговорност за такова споделяне. По същия начин, когато споделите автобиографията си с възможност за търсене директно с персонализирана връзка, ние не можем да контролираме кой вижда автобиографията ви, когато споделите тази връзка. 

Можете да промените настройките за поверителност на автобиографията си по всяко време. Ако не искате Yox да прави данните за вашата автобиография (с възможност за търсене) достъпни за трети страни без вашето указание или ако не искате работодателите да се свързват с вас, можете да зададете автобиографията си да не бъде публична с възможност трети страни да ви откриват. 

– Под профили на работодателя

Ние предлагаме на потребителите възможността да свързват профили на работодател. На свързаните потребители могат да бъдат присвоени специфични роли, които предоставят различни нива на достъп до личните данни на кандидата, съдържащи се в основния админ акаунт. Ако сте работодател и поканите други потребители на Yox да свържат своите профили с вашите, вие се съгласявате, че тези свързани потребители могат да имат достъп до всяка и цялата информация във вашия профил. Типовете Лични данни на кандидатите включват контакти с автобиография, материали и състояния на кандидатстване, комуникация с кандидати, всяко действие, предприето от вас или друг потребител, свързан с профила, когато сте предприели това действие, и информация за плащане в профила. Когато връзката с профил на работодател бъде прекратена, или чрез ваше собствено действие, или чрез действие на администратор, вие ще загубите достъп до всички лични данни на кандидата в свързания профил.

– Услуги за преглед и усъвършенстване на автобиография

Yox може също така да предложим допълнителни услуги за преглед на автобиографии, за да помогнем на търсещите работа да съставят и подобрят своите автобиографии. Например, това може да включва да ви помогне да подобрите своята автобиография. При предоставянето на тази услуги Yox може да ви даде обратна връзка, включително въпроси и коментари относно съдържанието на вашата автобиография, относно вашата автобиография или други материали, които изпращате чрез услугите. Предоставяме тази обратна връзка директно на вас и може да ви дадем възможност за достъп до нея във вашия профил. За да осъществим услугата може да се свържем с вас и по поставения от вас телефон за връзка. Тази информация и обратна връзка не се предоставя на работодателите.

– Автоматизирана обработка на вашите лични данни

Ние извършваме автоматизирана обработка на Лични данни, за да оценим конкретни аспекти, свързани с даден потребител, и да анализираме и предвидим предпочитанията и интересите на потребителя. Когато извършваме тази обработка, ние го правим въз основа на съгласие на потребителя или изпълнение на договор, при което такава обработка е необходима, за да предоставяме нашите услуги на търсещи работа и работодатели. Например, такава обработка ни позволява да свържем ефективно търсещите работа с работодателите, да предоставим на търсещите работа обяви за работа, препоръчани работни места и покани за предприемане на действия по работни места, към които е вероятно търсещият работа да се интересуват повече, да изпратим конкретен търсещ работа приложения към работодател, за показване на резултати от търсене, за изпращане на известия за статус на приложението от името на работодателите или за извършване на определени дейности за откриване на спам и измами, за да защитим нашите потребители. Можете да се свържете с нас във връзка с автоматизираната обработка на данни на privacy @ yox bg (премахнете интервалите), за да упражните правата си или да оспорите всяко решение, генерирано от споменатата автоматизирана обработка.

— Записване на активността на сайта : какво правим с данните

Ние събираме, записваме, обработваме, анализираме и съхраняваме всички дейности, които извършвате на Сайта, както и всички взаимодействия и комуникации, които имате със, на или чрез Сайта. Може също така да използваме трети страни, за да събираме и обработваме тези данни от името на Yox, във връзка с нашите операции за подобряване на сайтовете, защита на нашите потребители и оптимизиране на нашите услуги, както е описано по-нататък в тази политика. Тези данни за дейността включват: кои части на сайта посещавате (включително URL адреси), кое съдържание преглеждате, каква информация въвеждате, дали и къде кликвате, превъртате, задържате курсора на мишката върху него, задържате курсора на мишката или по друг начин взаимодействате с или комуникирате с или чрез Сайта, времето на всяка дейност и времето, изразходвано за всяка дейност. Ние събираме тези данни от всеки, който използва сайта, включително потребители на режим на частно сърфиране, „режим инкогнито“ или подобни режими. Ние работим единствено с доставчици с добра репутация, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на GDPR и да осигурява защита на вашите права като на субекти на данни. 

Ние обработваме вашата дейност на сайта, за да ни помогне да разберем по-добре как ги използвате. Това ни помага да подобрим и информираме продуктите и услугите, които предлагаме. Всичко това ни позволява да ви помогнем да намерите работа. 

Тъй като е от решаващо значение за това как работи нашия сайт, ако не искате вашите действия и активности в сайта да бъдат събирани, записвани, обработвани, анализирани или споделяни по този начин, може да се наложи да спрете да използвате нашия сайт.

С кого споделяме вашите данни 

Трансфери на информация към работодатели 

Yox изпраща лични данни на търсещите работа на работодателите, включително по указание на търсещите работа или работодателите. Такива трансфери се извършват в процеса на търсене на работа и кандидатстване. Личните данни на търсещия работа, прехвърлени на работодателите по този начин, се администрират и обработват в съответствие с условията на Yox и тези на съответния Работодател или друг канал, който Yox използва за достигане до съответния работодател.

Работодателите се съгласяват да спазват всички свои отговорности съгласно приложимите правила за защита на данните по отношение на събирането, обработването и съхранението на лични данни, както и да предоставят адекватна защита на всички права на субектите на данни, предвидени съгласно всички приложими правила за защита на данните. 

Трансфер на информация към търсещи работа

Yox изпраща определена информация, свързана с работодателя, на търсещите работа. Това включва публикуване на обяви за работа, фирмени страници и информация за заплати и публикуване на обяви за работа на уеб сайтове на трети страни. Yox може също така да предостави определена информация, свързана с работодателя, на търсещите работа, като например информация за дейността на работодателя. Това може да включва името на представителя на Работодателя, местоположението на населеното място на Работодателя, дали Работодателят е предприел или не е избрал да предприеме действие по отношение на автобиографията или другите документи, свързани с кандидатурата на Търсещия работа, като отваряне, разглеждане, отговаряне или вземане на решение  по отношение на него, дали Работодателят се е ангажирал с други търсещи работа или е разглеждал автобиографиите на други търсещи работа и дали Работодателят е предприел действие по отношение на обява за работа, като например поставяне на пауза или затваряне на работната позиция. Правим това, за да помогнем на търсещите работа да оценят възможностите за работа. Като работодател, когато използвате сайта, вие се съгласявате, че Yox може да предостави тази информация на търсещите работа.

Трансфери на информация към доставчици на услуги 

Ние използваме трети страни за извършване на услуги във връзка с нашите операции, за подобряване на сайта и нашите услуги, продукти и функции, за защита на нашите потребители и по-добро разбиране на техните нужди и за оптимизиране на нашите услуги и изживяване на нашите потребители. Като използвате нашия сайт, вие потвърждавате използването от страна на Yox на такива доставчици на услуги трети страни, включително, но не само, за целите на събиране, обработка, анализиране и записване на вашата дейност, взаимодействие с и комуникации с или чрез нашите сайтове. Това включва: кои области на сайта посещавате (включително URL адреси), какво съдържание преглеждате, каква информация въвеждате, дали и къде щраквате, превъртате, задържате курсора на мишката върху него, задържате курсора на мишката или по друг начин взаимодействате или комуникирате със или чрез сайта , времето на всяка дейност и времето, изразходвано за всяка дейност.

Ние обработваме вашата дейност на сайта директно или чрез доставчици на услуги, за да ни помогне да разберем по-добре как ги използвате. Това ни помага да подобрим и информираме продуктите и услугите, които предлагаме. Всичко това ни позволява да ви помогнем да намерите работа. 

Всички трансфери на информация към трети страни са обхванати от подходящи споразумения за данни и, в случай на трансгранично предаване на данни, правни механизми за това. Прехвърляме данни към доставчици на услуги поради следните причини:

ЦЕЛ НА СПОДЕЛЯНЕТООБЯСНЕНИЕ НА СПОДЕЛЯНЕТОПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Подобряване на нашите услугиДоставчиците на услуги използват бисквитки и други технологии, за да определят потребителските предпочитанияЛегитимен интерес за подобряване на нашите услуги
Извършване на нашите услугиСподеляне на информация с доставчици на услуги  за трансфериране на електронни съобщения, имейлиИзпълнение на договор
Поддържане на качеството и защита на потребителитеСподеляне на информация с доставчици на услуги за откриване и предотвратяване на измамиЛегитимен интерес от предотвратяване на измами
СъхранениеДоставчици на облачни услуги, които хостват и съхраняват нашите данниИзпълнение на договор

Можете да се свържете с privacy at (@) yox.bg (премахнете интервалите), за да се възползвате от актуален списък с доставчици на услуги – трети страни.

Трансфери на публично достъпна информация

Когато потребителите публикуват съдържание на сайта по начин, който е предназначен да направи това съдържание достъпно за търсене от лица, Yox си запазва правото да събира и споделя тази информация с трети страни. Yox също си запазва правото да споделя информация, събрана от публични източници в това си качество.

Трансфери на информация от доставчици на услуги

Yox може да събира и използва информация за потребители, получена от платформи на трети страни, като сайтове за социални мрежи, за следните цели:

  • Да наблюдаваме репутацията на услугите на Yox, за да разберем какво се оценява и какво не, и да използваме тази информация в комуникационните планове;
  • За ранно откриване на подобрения в услугата, наблюдение на обратната връзка с потребителите и планиране на противодействия;
  • За предоставяне на поддръжка за потребители, които не знаят как да използват услугите на Yox;
  • За намиране на дефекти на продукта 

Връзки към сайтове на трети страни

Сайтът може да предоставя връзки към други уебсайтове на трети страни. Когато изберете такива връзки, можете да напуснете нашия сайт. Вашият уеб браузър може също да разкрие на уебсайта на трета страна URL адреса на страницата на сайта, от който сте избрали връзката, и този URL може да включва думи за търсене и филтри, които сте използвали на сайта. Сайтът може също така да предоставят фирмени страници, които може да съдържат информация, предоставена от трети страни Работодатели.

Yox не носи отговорност за практиките за поверителност на трети страни. Моля, консултирайте се с техните индивидуални политики за поверителност, за да научите повече.

Сигурност

Yox използва разумни мерки за сигурност, за да защити вашите лични данни. Yox възнамерява да направи изживяването ви възможно най-сигурно, като защитава личните данни, обхванати от тази политика, срещу загуба, злоупотреба, промяна или неоторизиран достъп. Извършваме редовни оценки на уязвимостта на нашите системи и мрежа, за да защитим вашите лични данни. Въпреки това нито един метод за предаване или метод за електронно съхранение на информация през Интернет не може да бъде 100% сигурен. Например имейли или други съобщения, изпратени чрез вашия уеб браузър, или автобиографии, споделени с работодатели, може да не бъдат шифровани от получателя. Когато сигурността на вашата информация е извън нашия контрол, не можем да гарантираме поверителността на тази информация.

Бисквитки и технологии за проследяване

Когато посещавате сайта, имайте предвид, че може да бъдат използвани бисквитки от нас и от трети страни, затова прегледайте нашата Политика за бисквитки за допълнителна подробна информация относно използването на бисквитки от наша страна, включително как можете да контролирате използването на тези бисквитки чрез настройките на вашия браузър, включително, когато искате да се откажете от използването на ненужни бисквитки.

Регистриране от уебсайтове на трети страни

Ако все още нямате акаунт в Yox, но влизате в Yox, като използвате трета страна, като Facebook или Google, това създава акаунт в Yox, като използвате същия имейл адрес, използван във вашия акаунт във Facebook или Google. Ако се съгласите да предоставите тази информация на Yox, Facebook или Google ще ви удостоверят и ще ви пренасочат към Yox. Моля, имайте предвид, че когато влезете в Yox, използвайки своя акаунт във Facebook или Google, Facebook или Google ще използват бисквитки, за да ви удостоверят като потребител на Facebook или Google.

Осъществявайки достъп до Yox чрез вашия акаунт във Facebook или Google, вие разбирате, че Facebook или Google ще споделят определени лични данни за целите на удостоверяването, за да ви позволят достъп до нашия сайт по сигурен начин. Ако вече не желаете да споделяте данни с Yox от вашия Facebook или Google профил, ще трябва да коригирате настройките на своя Facebook или Google профил. Информацията, предадена от Facebook или Google на Yox, ще се счита за информация за профил в Yox за целите на вашето използване на Yox.

Имате възможност да деактивирате връзката между вашия акаунт във Facebook или Google и вашия акаунт в Yox по всяко време чрез достъп до вашите настройки за поверителност във вашия акаунт във Facebook или Google. Facebook или Google може също така да поискат разрешението ви да споделят някои други подробности с Yox, включително, но не само, вашето име, профилна снимка, информация за публичен профил и имейл адрес. След като дадете това разрешение, исканата информация ще бъде споделена с Yox. Тази информация ще се използва за предоставяне на услуги за вас, включително за попълване на вашия профил в Yox. Споделената информация ще остане свързана с вашия профил в Yox, докато не я промените или изтриете.

Вашите права за лични данни

Като потребител на нашия сайт може да имате определени права за лични данни. Всички потребители на Yox, независимо от местоположението, могат да упражняват тези права с някои ограничения, както е посочено в тази Политика за поверителност. Тези права се предоставят само на притежатели на реални човешки акаунти и не са достъпни за работодатели или други юридически лица, освен ако не се изисква от закона. Ако е разрешено от закона, трета страна може да направи заявка от ваше име. 

Ние проверяваме всички заявки чрез имейл, преди да ги изпълним, и си запазваме правото да отхвърлим заявка, когато не можем да потвърдим задоволително вашата самоличност. Това важи и за заявки, изпратени от ваше име от някой друг. ​

Ако имате въпроси или оплаквания относно начина, по който обработваме личните ви данни, препоръчваме ви да се свържете с нас.

Правото на достъп и преносимост на вашите лични данни

Можете да направите официално искане за достъп (наричано също „правото да знаете“) вашите лични данни, като изпратите имейл до privacy @ yox.bg (премахнете интервалите, когато изпращате имейл ) от имейл адреса, свързан с вашия профил. Имате достъп до голяма част от личните си данни, като ги преглеждате директно във вашия профил. 

Право на коригиране на вашите лични данни

Имате право да коригирате (актуализирате или коригирате) вашите лични данни. Можете да промените част от личните си данни, като редактирате директно информацията в профила на вашия акаунт. 

Можете също така да направите официално искане Yox да коригира всички неточни, непълни или остарели лични данни от ваше име, като изпратите имейл до privacy @ yox.bg (премахнете интервалите, когато изпращате имейл) от имейл адреса, свързан с вашия профил.

Правото на изтриване на вашите лични данни

Имате право да поискате да изтрием вашите Лични данни. Търсещите работа могат да закрият или изтрият за постоянно своя профил. Можете да изтриете част от личните си данни, като ги премахнете директно от профила си или като изпратите имейл до privacy @ yox.bg (премахнете интервалите, когато изпращате имейл) от имейл адреса, свързан с вашия профил. 

Изтриването на Вашите лични данни може да има допълнителни ефекти върху Вашия профил. Например, ако сте кандидатствали за работа, посочена на нашия сайт, може да не получите определени съобщения, свързани с вашата кандидатура, от нас или от други потребители на нашия сайт или свързани сайтове. Изтриването на вашите лични данни не засяга съобщенията, които обработваме от името на други във връзка с използването на нашия сайт от тяхна страна, и те могат да продължат да имат достъп до всички съобщения, изпратени до или получени от вас.

Когато Yox използва доставчик трета страна за обработка на лични данни, контролирани от Yox, ние ще предадем вашата заявка на тези доставчици и ще направим разумни искания, за да информираме другите администратори на вашите лични данни за вашата заявка. 

Моля, имайте предвид, че искането за изтриване засяга само вашите лични данни. Ако подадете искане за изтриване срещу вашия профил на работодател, ние ще изтрием само вашите лични данни и всички нелични данни, като информация за вашата компания, няма да бъдат изтрити. 

Правото на възражение или ограничаване на обработката на вашите лични данни

Имате право да възразите и да поискате ограничаване на обработването на вашите Лични данни.

Когато разчитаме на легитимни интереси като правно основание за обработване на вашите лични данни, можете да възразите срещу това обработване и да поискате повече да не обработваме вашите лични данни по този начин, освен ако нямаме убедителни законни основания, които имат предимство пред вашите права. 

Вие също така имате право да възразите срещу автоматизирана обработка, включително вземане на решения и профилиране, които пораждат правен ефект или подобни значими ефекти. 

Ако желаете да подадете официална заявка за възражение или ограничаване на обработката на Вашите лични данни, моля, изпратете имейл на privacy @ yox.bg (премахнете интервалите, когато изпращате имейл). 

Оттегляне на съгласието

Когато разчитаме на вашето съгласие за обработка на вашите лични данни, вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Инструкциите как да оттеглите съгласието ще ви бъдат обяснени в момента, в който бъдете помолени да предоставите вашето съгласие.

Права за отказ 

Може да имате право да се откажете от обработването на определени лични данни. 

Ако искате да коригирате информация във вашия профил, то може да го направите от таблото за управление на вашия профил (където е приложимо) или да се свържете с нас на privacy @ yox.bg, за да го направите.

Маркетингови съобщения 

Ако искате да се откажете от определен маркетингов имейл, можете да го направите, като щракнете върху „отписване“ или “unsubscribe” (или еквивалентно действие), където е приложимо. Моля, имайте предвид, че това ще ви откаже само от този конкретен тип маркетингово съобщение. Можете да осъществите достъп и да коригирате вашите маркетингови абонаменти от таблото за управление на вашия профил (където е приложимо) или да се да се свържете с нас на privacy @ yox.bg.

Освен това можете да се откажете от всички маркетингови съобщения, като изпратите имейл до privacy @ yox.bg (премахнете интервалите, когато изпращате имейл). Ние ще изпълним вашето искане веднага щом това е разумно осъществимо и в съответствие с приложимите закони.

И накрая, имайте предвид, че все още може да ви изпращаме други немаркетингови съобщения, като административни съобщения. 

Правото на недискриминация за упражняване на вашите права

Ние няма да ви дискриминираме за упражняване на някое от вашите права.

Ограничения

Тези права могат да бъдат предмет на определени ограничения, както е предвидено от приложимите закони на съответните пазари. Заявките ще бъдат изпълнени в рамките на времето, определено от съответните разпоредби, което започва да тече от момента, в който потвърдим вашата заявка. Когато е разрешено, имайте предвид, че може да има такса за последващи искания от същото лице, която ще бъде определена от Yox и ще бъде наложена само до степента, разрешена от приложимото законодателство.

Свържете се с Yox

Приветстваме вашите въпроси относно защитата на данните. За повече информация как обработваме Вашите лични данни, моля свържете се с нас.

Свържете се с Yox във връзка с политиката на поверителност по имейл:

За да се свържете с нас по имейл, моля, свържете се с: privacy  @ yox.bg (премахнете интервалите, когато изпращате имейл)

Свързване с Yox във връзка с политиката на поверителност по пощата:

За да се свържете с нас по пощата на нашия основен пощенски адрес:

Отдел за поверителност

Global Jobs Network LTD,
пл. Народно Събрание №3
София
България

Жалби и спорове

Yox приема сериозно вашите въпроси и притеснения относно защитата на данните и се ангажираме да разрешаваме жалби относно нашето събиране или използване на вашите данни. Ако смятате, че вашите права за защита на данните са били нарушени, препоръчваме ви да се свържете с нас.

Лицата със запитвания или оплаквания относно тази Политика за поверителност трябва първо да се свържат с Global Jobs Network по пощата или имейл. Можете също така да имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на данните. В България основното предприятие на Yox е Global Jobs Network LTD, регулирано от Българската комисия за защита на личните данни.