В Yox има профил на моя фирма, която вече не съществува. Може ли да поискам да я изтриете?

Yox e технологична платформа, която събира, организира и анализира публично достъпни данни с цел да предостави максимално полезна информация на своите потребители. Информацията за юридическите лица е публична информация, като тя не попада в нормите на Регламента за защита на данните – GDPR (Виж чл. 1, 2 и 3).

Ако в Yox има профил на организация, която вече не съществува (дерегистрирана или заличена), това е защото същата информация е все още налична и в публичните регистри – Търговския Регистър, както и в Националния отворен регистър.

Имайте предвид, че несъществуването на фирма към днешна дата не означава, че информацията за историята на тази фирма не трябва да е публична, като съгласно законодателството в РП България, няма ограничение за времето на съществуване на тази информация в публичните регистри. 

Какво може да направите?

Ако фирмата ви е закрита и не съществува в юридическата си форма и смятате, че историята за тази фирма е информация, която не трябва да съществува, поради обосновани прични, може да поискате писмено премахването и от публичните регистри – в случая от Търговския Регистър, управляван от Агенцията по вписвания към Министреството на Правосъдието.

След отправеното от вас искане, в случай, че държавата реши, че има основателна причина историята за фирмата да бъде премахната публично, то тя ще бъде премахната и от Yox.

Виж повече Преюдициално запитване — Лични данни — Защита на физическите лица по отношение на обработването на такива данни — Директива 95/46/ЕО — Член 6, параграф 1, буква д) — Данни, подлежащи на оповестяване в дружествен регистър — Първа директива 68/151/ЕИО — Член 3 — Прекратяване на съответното дружество — Ограничаване на достъпа на трети лица до тези данни

Was this article helpful?

Related Articles